Styrelsearbete

Vad som kännetecknar ett modernt styrelsearbete

Styrelsen är ett ”lag” som medlemmarna väljer på årsmötet som har till uppgift att genomföra de beslut som årsmötet fattar, att sköta administration och ekonomi samt planera medlemsaktiviteter. Inom styrelsen fördelas arbetet där var och en gör det man är bra på. De styrdokument som styrelsen arbetar efter är stadgarna, verksamhetsplanen och budgeten. Styrelsen har en skyldighet att uppfylla medlemmarnas intressen genom att bedriva verksamheten i enlighet med förväntningar och stadgar. 

Att sitta i en styrelse är väldigt lärorikt och det skapar ett sammanhang att trivas och känna stolthet för. Med förtroendeuppdraget kommer även mycket ansvar som bland annat innebär ett åtagande att utföra sitt uppdrag med omsorg. Det är därför viktigt att styrelsens ledamöter känner sig engagerade och är motiverade att driva organisationens verksamhet utifrån stadgar och mål samt arbete för att utveckla föreningen framåt.

De olika rollerna

 • Delegera/fördela arbetsuppgifterna inom styrelsen och eventuella arbetsgrupper utanför styrelsen
 • Leda styrelsens möten
 • Vara insatt i de ärenden som ska behandlas
 • Lyssna på och respektera alla inlägg som görs och se till alla får yttra sig och framföra sina åsikter i demokratisk anda
 • Undvika att ta ställning under pågående debatt, sammanfatta och ge förslag till konstruktiva beslut
 • Se till att ordningen vid mötet är god
 • Föra föreningens talan utåt
 • Se till att de beslut som föreningen har fattat genomförs
 • Vara firmatecknare tillsammans med kassören
 • Förbereda årsmötet och ta fram alla årsmöteshandlingar i samarbete med övriga styrelsen
 • Ersätta ordinarie ordförande på alla ovanstående punkter när så är nödvändigt
 • Delta i övrigt som övriga styrelsemedlemmar vid möten för att hålla sig informerad om vad som diskuteras och beslutas
 • Skriva styrelsens protokoll
 • Se till att stadgar, protokoll, årsmöteshandlingar och andra beslutsdokument arkiveras
 • Bevaka att beslut blir verkställda tillsammans med ordföranden
 • Ansvara tillsammans med ordföranden för att medlemmar kallas till olika möten
 • Upprätta dagordning, en förteckning, över frågor som ska tas upp på mötet tillsammans med ordföranden
 •  
 • Ansvara för föreningens ekonomi
 • Vara firmatecknare tillsammans med ordföranden
 • Ansvara för att föreningens ansökningar om bidrag lämnas in i tid till rätt myndighet
 • Ansvara för föreningens bokföring
 • Ge styrelsen en ekonomisk redovisning vid varje styrelsemöte där även kontoutdrag finns med
 • Ansvara för att eventuella redovisningar/deklarationer lämnas till skattemyndigheten
 • Redovisa ekonomin per den 31 december vid årsmötet
 •  

Revisorn har ansvar för kontrollen av föreningen och är en länk mellan medlemmarna och styrelsen.
Revisorns uppgift är att granska:

 • Att styrelsen följer föreningens stadga och årsmötets beslut
 • Att räkenskaperna och bokföringen sköts enligt god redovisningssed
 • Att det finns kvitton på alla in- och utbetalningar
 • Att de ekonomiska rapporterna är korrekta
 • Att föreningen håller sig inom ramen för lagar och regler

Modernt ledarskap som ordförande

Föreningsutveckling

Lika viktigt som att arbeta utifrån stadgar och den arbetsordning som styrelsen sätt upp så är det viktigt att arbeta med ständiga förbättringar.

Besvara dessa frågor någon gång per år

Viktiga ingredienser

Vi i Club Support hjälper gärna till med processledning och stöd i ert styrelsearbete!

Kontakta oss så berättar vi mer: Nina Andersson, 070-609 19 38